Palvelumuotoilu tavoittelee myönteistä tunnetta. Käyttäjälähtöisen suunnittelun tehtävä on varmistaa sovelluksien, tuotteiden ja palveluiden merkityksellisyys sekä käytettävyys.

Käytettävyys kuvastaa sovelluksen helppokäyttöisyyttä, sitä kuinka kätevästi ja helposti käyttäjä pääsee haluttuun tavoitteeseen. Merkityksellisyys arvoa ja käyttäjän kokemusta. Suunnittelun ytimessä on nimenomaan asiakaslähtöisyys ja asiakkaan kokemus, joka tuottaa tunteen palvelusta tai tuotteesta, sekä yrityksestä näiden takana.

Käyttämämme runsaan arvon suunnittelumalli huomioi paitsi funktionaalisen, myös emotionaalisen, kulttuurisen ja sosiaalisen arvon osana tuotteen tai palvelun suunnittelua. Näkökulmien painoarvot vaihtelevat sovelluksen käyttökohteen ja käyttäjäryhmien mukaisesti.

Suunnittelijan intohimona on tehdä työtä käytettävän ja merkityksellisen lopputuloksen eteen. Puhutaan palvelumuotoilusta, joka on palveluiden kehittämistä ja käyttäjälähtöistä suunnittelua erilaisin menetelmin siten, että tuotos vastaa käyttäjän tarpeisiin ja palveluntarjoajan toiminnallisiin tavoitteisiin. Palvelumuotoilun avulla saavutetaan lopputulos, jossa käyttäjä kokee saavansa enemmän kuin pelkän tuotteen tai palvelun.

Palvelumuotoilun prosessi

Palvelumuotoilun prosessi on monivivahteinen kokonaisuus, joka pohjautuu pitkälti luovaan ongelmanratkaisuun. Se vaatii suunnittelijalta laaja-alaista kokemustaustaa, hiljaisen tiedon ymmärtämistä ja intuitiivisuutta. Prosessin luovaa osiota edeltää tiedonkeruu erilaisten menetelmien, kuten haastattelujen ja havainnoinnin avulla.

Perusteellisella tutkimustyöllä, kerätyn tiedon analysoinnilla ja niin sanotulla asiakkaan arjen ymmärtämisellä saavutetaan kokonaisvaltainen käsitys siitä, mitä ollaan tekemässä. Onnistumisen edellytyksenä on käyttäjien huomioiminen kehitysprosessin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Asiakasymmärryksen kasvava merkitys

Käyttäjälähtöisyyden ja innovatiivisuuden merkitys tuotekehityksessä on suunnittelijan näkökulmasta katsottuna ensiarvoisen tärkeää. Digitalisaation myötä muuttuvat toimintaympäristöt vaativat käyttäjiltä uudenlaista orientoitumista. Muutoshaasteiden edessä asiakasymmärryksen ja käyttäjäkokemuksen merkitys suunnittelussa tulee entisestään kasvamaan. Huolellisella perehtymisellä taataan toimiva lopputulos ja käyttäjän myönteinen tunne, joka edesauttaa monimutkaistenkin sovellusten käyttöönottoa.

Hyvä muotoilu on strateginen valinta, toimintaa ohjaava tekijä ja näin ollen yhä useammin selkeä kilpailuvaltti, jonka hyödyntämistä ei tulisi kyseenalaistaa. Hyvä, käyttäjälähtöinen muotoilu on yksi OCTO3 toiminnan kivijaloista. Ota yhteyttä niin kerromme miten voit kehittää omaa tuotettasi tai palvelua palvelumuotoilun keinoin.